Lehtojensuojeluohjelma

Lehdot ovat Suomen karun, kangasmetsävaltaisen luonnon rehevimpiä ja runsaslajisimpia metsätyyppejä. Lehtoalueet ovat siksi tärkeitä myös tutkimukselle ja opetukselle. Lehdoilla on usein myös maisemallista ja kulttuurihistoriallista merkitystä. Koska lehtokasvillisuus esiintyy Suomessa pohjoisilla äärirajoillaan, maamme lehdoilla on useita sellaisia piirteitä, joita ei muualla esiinny.

Valtioneuvosto teki vuonna 1989 periaatepäätöksen valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta. Ohjelmaan otettiin Suomen luonnonsuojelullisesti arvokkaimmat 436 lehtoaluetta, joista Ruissalo on yksi. Ruissalosta on rajattu lehtojensuojeluohjelman mukaisiksi lehtojensuojelualueiksi yhteensä 24 aluetta, joiden yhteispinta-ala on 151 ha.

Ruissalon lehdot, 151 ha

Turun kaupungin tuntumassa, Ruissalon rehevällä, amfiboliittiperäisellä ja ilmastollisesti edullisella saarella sijaitsevat maamme laajimmat ja arvokkaimmat tammilehtoalueet. Ne muodostavat oloissamme ainutlaatuisen kokonaisuuden, jota on pirstottu asutuksen, viljelmien ja muun maankäytön vuoksi. Alueella tavataan erityyppisiä lehtoja kosteista saniaisvaltaisista ja lähteikköisistä painanteista tuoreisiin, reheviin tammi-lehmus tai tammi-pähkinämetsiin ja kuiviin, aluskasvillisuudeltaan vaatimattomiin, tammea kasvaviin rinnelehtoihin ja kallionaluslehtoihin.

 
Kuva: ympto, Laine J.


Ruissalon itäosa on kauttaaltaan rehevää ja tammi muodostaa siellä useita metsiköitä. Länsiosassa maaperä on karumpaa ja tammea kasvaa etupäässä sekapuuna havupuiden joukossa. Alueella esiintyviä muita vaateliaita kasveja ovat lehmus, vaahtera, saarni, pähkinä, imikkä, tesmayrtti, hammasjuuri, kotkansiipi ja pystykiurunkannus. Ruissalon alueella on tavattu useita uhanalaisia itiökasvi- ja sienilajeja, kuten heloseitikki, harmaaneulajäkälä ja sirorustojäkälä. Lehdoissa elää myös monia harvinaisia ja uhanalaisia selkärangattomia lajeja. Pesimälinnoston tiheys on Ruissalossa laajalla alueella yli 1000 paria/km2 eli suurimmillaan maassamme. Alueella pesii vuosittain n. 90 lintulajia, mm. uhanalaiset uuttukyyhky, harmaapäätikka ja pikkutikka. Kaikkiaan saarella on tavattu n. 240 lintulajia. Ruissalon arvokkaimmat osat on rauhoitettu luonnonsuojelualueiksi.

Tutustu myös näihin:
 Ruissalon luonnonsuojelualueet
 Ruissalon Natura-alue

Lähteet:
Ympäristöministeriö (1988) Komiteamietintö 1988:16. s. 279. Valtion painatuskeskus, Helsinki.
Ympäristöministeriö (1989) Mietinnön karttaliitteet C/44/1989. s. 250. Valtion painatuskeskus, Helsinki.
Valta, M. & I. Routio (2001) Suomen lehdot. s.131. Otavan Kirjapaino oy, Keuruu.
http://www.vyh.fi/luosuo/alueet/lehdot.htm