Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit Ruissalossa

*Itämeren boreaaliset rantaniityt

Merenrantaniittyjä, joilla geolitoraalivyöhykkeen kasvillisuus on matalaa. Joskus esiintyy suolalaikkuja. Läheisen vesialueen suolaisuus on alhainen (murtovesialueilla), vuoroveden vaihtelua ei juurikaan esiinny mutta maankohoamisen vaikutusta esiintyy. Kasvillisuuden vyöhykkeisyys on luonteenomasta. Suolaisuutta sietävä lajisto on tällöin lähimpänä rantaa. Usein alueita perinteisesti laidunnettiin tai niitettiin. Tämä toiminta pitää rantaniityt avoimena jakasvilajistoltaan monimuotoisena sekä pesiville kahlaajalinnuille sopivana. Nykyisin uhkatekijänä on ruovikon ja pensaiden levittäytyminen niittyjen laidunnuksen vähennyttyä ja Itämeren rehevöitymisen vuoksi. Suuri osa Ruissalon rantaniityistä on ollut aikoinaan laidunnettuja n. 1950-70 -luvuille saakka. Laidunnuksen lakattua useimmat niityt ovat kasvaneet umpeen. Ruissalossa matalakasvuista rantaniittyä on jäljellä kartanon edustalla, jossa laidunnus aloitettiin uudelleen 1980-luvulla. Laidunnuksen myötä myös Krottilanlahdelle ja Härkälänlahdelle on palautumassa matalakasvuiset rantaniityt.

 
Merenrantaniittyä Ruissalon Rantapromenadin varrella. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkyviin suurempana. Kuva: Punju E.

Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit ja niiden osuudet Ruissalon pinta-alasta

Laajat matalat lahdet 2%
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus <1
Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot <1%
*Itämeren boreaaliset rantaniityt 1%
*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1%
Kostea suurruohokasvillisuus 1%
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 5%
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 5%
*Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät 15%
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 3%
Boreaaliset lehdot 5%
Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur-metsät 5%
*=priorisoitu luontotyyppi

 Natura 2000 -sivulle
 Aloitussivulle

Lähteet:
Airaksinen O. & K. Karttunen (2000) Natura 2000 -luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus, 2. korjattu painos.
Punju E. (2005) Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.