Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit Ruissalossa

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät

Tämä tyyppi sisältää vanhat luonnonmetsät sekä luonnontilaiset paloalat ja palon jälkeen luonnontilaisina kehittyneet nuoret metsät. Ruissalossa luontotyyppiä edustavat vanhat luonnonmetsät, paloaloja tai niiden jälkeisiä nuoria metsiä ei saarella esiinny.

Vanhat luonnonmetsät ovat metsien kliimaksi- tai myöhäisiä sukkessiovaiheita, joihin ihmistoiminta on vaikuttanut vain vähän tai ei lainkaan. Vanhat luonnonmetsät voivat olla pääpuulajinsa mukaan kuusi-, mänty, seka- tai lehtipuumetsiä. Omiksi luontotyypeikseen erotetaan kuitenkin mm. lehdot, kallioiset luontotyypit, harjumetsät ja tulvavaikutteiset alueet.

Nykyiset vanhat luonnonmetsät ovat vain pieniä jäänteitä Fennoskandian alkuperäisistä luonnonmetsistä. Voimaperäinen metsätalous, jota toteutetaan käytännöllisesti katsoen kaikkialla Pohjoismaissa on suurelta osin hävittänyt vanhojen luonnonmetsien olennaiset piirteet, joita ovat mm. kuolleen pystypuuston ja maapuuston runsaus, elävän puuston ikä-, koko- ja puulajivaihtelu, aikaisemman puustosukupolven puut sekä talousmetsiä tasaisempi pienilmasto. Luonnonmetsät ovat monien uhanalaisten lajien, erityisesti sienten, jäkälien, sammalien ja hyönteisten (etenkin kovakuoriaisten) elinympäristöjä. Osassa nykyisistä vanhoista luonnonmetsistä on nähtävissä ihmisen vaikutusta (esim. poimintahakkuiden, karjan laidunnuksen), mutta siitä huolimatta niissä on merkittävästi luonnonmetsien piirteitä. Ruissalossa edustavia vanhoja havu- ja sekametsiä on mm. Iso-Pukissa. Vanhojen metsien lajistosta Ruissalossa esiintyy esimerkiksi härmähuhmarjäkälä, hitupihtisammal, karhunkääpä, puukiipijä ja töyhtötiainen.

 
Luonnontilaista metsää Ruissalossa. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkyviin suurempana. Kuva: Punju E.

Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit ja niiden osuudet Ruissalon pinta-alasta

Laajat matalat lahdet 2%
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus <1
Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot <1%
*Itämeren boreaaliset rantaniityt 1%
*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1%
Kostea suurruohokasvillisuus 1%
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 5%
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 5%
*Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät 15%
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 3%
Boreaaliset lehdot 5%
Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur-metsät 5%
*=priorisoitu luontotyyppi

 Natura 2000 -sivulle
 Aloitussivulle

Lähteet:
Airaksinen O. & K. Karttunen (2000) Natura 2000 -luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus, 2. korjattu painos.
Punju E. (2005) Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.