Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit Ruissalossa

*Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät

Jalopuumetsien puustokerroksessa vallitsevat lehmus, jalava, vaahtera, tammi tai saarni, tai jokin niiden sekoitus. Ruissalossa jalopuumetsien pääpuulajina on useimmiten tammi tai lehmus. Sekapuuna voi olla mm. haapaa ja raitaa. Tyypillistä on kuolleiden puiden suuri määrä ja puuston pitkä jatkuvuus. Jäkälien, sammalien, sienten ja hyönteisten sekä maaperäeliöiden lajimäärä on suuri. Monesti näitä metsiä on aikaisemmin laidunnettu tai niitetty. Kenttäkerroslajisto vaihtelevaa. Ruissalossa jalopuulehdoissa kasvavat mm. sini- ja valkovuokot. Vanhoista lehtipuista riippuvainen sienilajisto on runsas, mutta monet lajit menestyvät muillakin kuin jaloilla lehtipuilla. Sen sijaan vain tammella kasvavia jäkäliä ja muita sieniä tunnetaan runsaasti. Monet lajit ovat kuitenkin kulttuurinsuosijoita ja menestyvät erityisesti puistojen ja kujanteiden jalopuilla ja ovat siten oikeastaan merkki luonnontilan häiriintymisestä.

 
Hemiboreaalista jalopuumetsää Ruissalossa. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkyviin suurempana. Kuva: Punju E.

Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit ja niiden osuudet Ruissalon pinta-alasta

Laajat matalat lahdet 2%
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus <1
Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot <1%
*Itämeren boreaaliset rantaniityt 1%
*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1%
Kostea suurruohokasvillisuus 1%
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 5%
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 5%
*Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät 15%
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 3%
Boreaaliset lehdot 5%
Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur-metsät 5%
*=priorisoitu luontotyyppi

 Natura 2000 -sivulle
 Aloitussivulle

Lähteet:
Airaksinen O. & K. Karttunen (2000) Natura 2000 -luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus, 2. korjattu painos.
Punju E. (2005) Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.