Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit Ruissalossa

Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus

Rannan yläosan monivuotista kasvillisuutta, jonka lajeja ovat merikaali (Crambe maritima) ja suola-arho (Honkenya peploides) sekä muut monivuotiset lajit. Luontotyyppiin luetaan soraiset, somerikkoiset sekä osittain myös kivikkoiset rannat.

Laajoilla soraikkomuodostumilla on erotettavissa lukuisia kasvillisuustyyppejä rannan yläosista sisämaahan päin. Kasvillisuuden luonne määräytyy sen mukaan, miten alttiina tuulelle ja aalloille ranta on. Eri saaristovyöhykkeiden kivikkorantojen kasvillisuus on tästä syystä erilaista. Sisäsaariston ja ulkosaariston suojaisemmilla kivikkorannoilla on usein kapea rantaniittyvyöhyke rannan yläosassa. Kivien välissäkin on rantaniittykasvillisuutta. Tyrskyille alttiina olevilla paikoilla kivikkorantojen kasvillisuus on laikuttaista ja niukkaa, eikä rantaniittykasvillisuutta pääse kehittymään. Myös lähes kasvittomia sora- ja somerikkorantoja esiintyy.

Kivikkorantojen kasvillisuudessa ja kasvistossa on suuria alueellisia eroja. Esimerkiksi merikaaliyhdyskuntia on meillä vain eteläisen saariston uloimpien osien tai avoimen eteläisen rannikon tuulelle ja aalloille alttiina olevilla sora-, somerikko- ja kivikkorannoilla, Ruissalossa niitä ei esiinny. Koska kivikkoiset rannat ovat yleisiä on kohteiden valinnassa kiinnitettävä erityisesti huomiota edustavuuteen ja uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymiseen. Sora- ja somerikkorannat ovat harvinaisempia. Lajistoon kuuluvat mm. suolavihvilä, ruokohelpi, poimuhierakka ja merisuolake.

 

Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit ja niiden osuudet Ruissalon pinta-alasta

Laajat matalat lahdet 2%
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus <1
Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot <1%
*Itämeren boreaaliset rantaniityt 1%
*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1%
Kostea suurruohokasvillisuus 1%
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 5%
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 5%
*Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät 15%
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 3%
Boreaaliset lehdot 5%
Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur-metsät 5%
*=priorisoitu luontotyyppi

 Natura 2000 -sivulle
 Aloitussivulle

Lähteet:
Airaksinen O. & K. Karttunen (2000) Natura 2000 -luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus, 2. korjattu painos.
Punju E. (2005) Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.