Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit Ruissalossa

Laajat matalat lahdet

Laajat matalat lahdet ovat mannerrannikon tai suurten saarien hiekkaisia tai pehmeäpohjaisia suojaisia lahtia, joissa ei tavallisesti ole makean veden vaikutusta (kuten jokisuistoissa) eikä meren virtausvaikutusta. Merenlahtien pohjan laatu ja kerrostumat ovat hyvin vaihtelevia ja pohjaeliöstön vyöhykkeisyys on hyvin kehittynyt. Eliöyhdyskunnat ovat yleensä erittäin monimuotoisia. Pohja-aineksesta suuri osa on eloperäistä. Pohjalla tavataan meriajokas- ja vitakasvustoja, joiden seassa voidaan tavata mm. näkinpartaislajeja ja hapsiluikka

 
Näkymä lintutornista Krottilanlahdelle. Kuva: Salminen P.

Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit ja niiden osuudet Ruissalon pinta-alasta

Laajat matalat lahdet 2%
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus <1
Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot <1%
*Itämeren boreaaliset rantaniityt 1%
*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1%
Kostea suurruohokasvillisuus 1%
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 5%
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 5%
*Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät 15%
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 3%
Boreaaliset lehdot 5%
Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur-metsät 5%
*=priorisoitu luontotyyppi

 Natura 2000 -sivulle
 Aloitussivulle

Lähteet:
Airaksinen O. & K. Karttunen (2000) Natura 2000 -luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus, 2. korjattu painos.
Punju E. (2005) Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.