Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit Ruissalossa

*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät

Itämeren maankohoamisrannikon lehti-, havu- tai sekapuustoisia pensaikkoja ja metsiä. Maankohoamisrannikolla luonteenomaisia ovat primäärisukkession eri vaiheet rantaniityistä kliimaksivaiheen metsiin tai erilaisiin kosteikkoihin. Myös maaperän kerrostuneisuus on kehittymätöntä toisin kuin boreaalisille metsille tyypillisessä podsolimaannoksessa. Nuorimmat pioneerimetsät lähellä merenrantaa ovat usein pensastoja, tuoreita tai kosteita lehtoja tai pensas- ja metsäluhtia. Kasvillisuuden sukkessio voi johtaa myös pajuluhdista metsäluhtien kautta avosoihin. Rantametsissä leppä ja koivu ovat vallitsevia puustokerroksessa ja pajut pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa heinät ovat yleisiä. Sisempänä maalla, missä meren vaikutus ei enää ole niin voimakas ja maaperä on yleensä vähäravinteisempi, havumetsät ovat tyypillisiä. Mänty tai usein myös kuusi on vallitsevana puustokerroksessa ja varvut kenttäkerroksessa. Pohjakerroksessa ovat sammalet yleisiä, mutta monilla alueilla myös jäkälät ovat yleisiä.

Maankohoamisrannikoiden kasvillisuus on hyvin monipuolista ja vaihtelevaa, Ruissalossa luontotyyppiin kuuluu lähinnä rantojen tervalepikoita. Niiden maaperä on usein ravinteista ja kosteusolot ovat hyvät, joten kasvillisuus on lehtomaista ja rehevää. Pääpuulaji tervalepän lisäksi luontotyypillä tavataan lähinnä pajuja ja tuomea. Aluskasvillisuudessa esiintyy mm. mesiangervoa ja ranta-alpia.

 
Maankohoamisrannikon metsää Ruissalossa. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkyviin suurempana. Kuva: Punju E.

Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit ja niiden osuudet Ruissalon pinta-alasta

Laajat matalat lahdet 2%
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus <1
Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot <1%
*Itämeren boreaaliset rantaniityt 1%
*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1%
Kostea suurruohokasvillisuus 1%
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 5%
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 5%
*Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät 15%
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 3%
Boreaaliset lehdot 5%
Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur-metsät 5%
*=priorisoitu luontotyyppi

 Natura 2000 -sivulle
 Aloitussivulle

Lähteet:
Airaksinen O. & K. Karttunen (2000) Natura 2000 -luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus, 2. korjattu painos.
Punju E. (2005) Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.