Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit Ruissalossa

Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur (tammi)-metsät

Vanhat tammimetsät on Suomessa erittäin niukkana ja harvinaisena esiintyvä luontotyyppi. Ruissalossa tätä tyyppiä kuitenkin esiintyy paikoin runsaastikin. Tyyppiin kuuluvat sellaiset tammea kasvavat kangasmetsät, joissa puusto on vanhaa (ohjeellisesti noin yli satavuotiasta). Muu puusto yleensä mäntyä ja tavallisia lehtipuita (koivu, haapa, pihlaja). Pensaskerros heikosti kehittynyt, siinä kasvaa korpipaatsamaa. Kenttäkerroksessa metsälauhaa, siniheinää ja usein siihen on tullut sananjalkaa. Kangasmaiden tammimetsät ovat lähinnä tuoreita kankaita (mustikkatyyppiä), myös kalliokkojen tammikoita. Perusedellytys metsän luokittelemiseksi tähän luontotyyppiin on vanhojen tammien runsaus. Talousmetsiksi istutetut tammistot voidaan lukea tähän tyyppiin, mikäli ne ovat jääneet hoidotta ja saaneet kehittyä niin vapaasti, että kasvillisuus ja metsikön rakenne ovat lähestyneet luonnontilaa. Vastaavasti lähestyvät hoidotta jääneet villiintyvät puistometsiköt tätä luontotyyppiä.

 
Happamien maiden tammmimetsää Ruissalossa. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkyviin suurempana. Kuva: Punju E.

Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit ja niiden osuudet Ruissalon pinta-alasta

Laajat matalat lahdet 2%
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus <1
Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot <1%
*Itämeren boreaaliset rantaniityt 1%
*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1%
Kostea suurruohokasvillisuus 1%
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 5%
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 5%
*Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät 15%
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 3%
Boreaaliset lehdot 5%
Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur-metsät 5%
*=priorisoitu luontotyyppi

 Natura 2000 -sivulle
 Aloitussivulle

Lähteet:
Airaksinen O. & K. Karttunen (2000) Natura 2000 -luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus, 2. korjattu painos.
Punju E. (2005) Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.