Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit Ruissalossa

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

Sisämaan silikaattikallioiden kallionrakokasvillisuutta, josta erotettavissa lukuisia alueellisia alatyyppejä. Tämä luontotyyppi on hyvin laaja-alainen ja sisältää suurimman osan Suomen kallioista eli kaikki sisämaan kalliot, joilla ei tavata kalkkikiveä. Siksi silikaattikallioiden valinnassa tulee kiinnittää erityisesti huomiota kohteiden edustavuuteen, erikoisuuteen ja uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymiseen. Silikaattikallioiden kasvillisuus on hyvin vaihtelevaa ja kullakin kallioalueella esiintyy yleensä monenlaisia kasvillisuustyyppejä. Kasvilajiston koostumus riippuu muun muassa kalliokohteen maantieteellisestä sijainnista, lähiympäristön luonteesta, rinteen jyrkkyydestä ja ilmansuunnasta, seinämien ylikaltevuudesta ja kivilajista. Silikaattikalliot voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: a) karut kalliot, b) keskiravinteiset eli mesotrofiset kalliot ja c) ultraemäksiset kalliot. Ruissalossa esiintyy karuja ja keskiravinteisia kallioita.

a) Karut kalliot. Yleensä karujen kallioiden kasvillisuus on niukkalajista ja se koostuu lajistoltaan tavanomaisista ja Suomessa yleisistä kasvillisuustyypeistä. Yleisiä lajeja ovat mm. kanerva, kalliokielo, ahosuolaheinä sekä lukuisat sammalet ja jäkälät. Karuista kalliokohteista tyyppiin luetaan kuuluvaksi yleensä vain tavanomaisuudesta poikkeavat kohteet.

b) Keskiravinteiset kalliot. Keskiravinteisen kasvualustan kalliokasvillisuus vaihettuu liukuvasti sekä karujen että kalkkikallioiden kasviyhdyskuntiin. Keskiravinteisten kallioiden lakiosien kasvillisuus voi olla samankaltaista kuin karujen kallioiden vastaava kasvillisuus, mutta keskiravinteisilla kallioilla on myös lajistoltaan monipuolisempaa kallioniittymäistä kasvillisuutta. Käytännössä useimmat karujen kallioiden lajit kasvavat myös keskiravinteisilla kallioilla, mutta on runsaasti keskivaateliaita lajeja, jotka puuttuvat karuilta kallioilta, mm. ruoholaukka ja mäkikuisma.

 
Silikaattikallioita Ruissalon Marjaniemessä. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkyviin suurempana. Kuva: Punju E.

Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit ja niiden osuudet Ruissalon pinta-alasta

Laajat matalat lahdet 2%
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus <1
Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot <1%
*Itämeren boreaaliset rantaniityt 1%
*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1%
Kostea suurruohokasvillisuus 1%
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 5%
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 5%
*Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät 15%
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 3%
Boreaaliset lehdot 5%
Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur-metsät 5%
*=priorisoitu luontotyyppi

 Natura 2000 -sivulle
 Aloitussivulle

Lähteet:
Airaksinen O. & K. Karttunen (2000) Natura 2000 -luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus, 2. korjattu painos.
Punju E. (2005) Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.