Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit Ruissalossa

*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt

Kuivia tai tuoreita niittyjä pääasiassa silikaattialustalla Fennoskandian alankomailla. Kasvillisuus on muotoutunut pitkään jatkuneen laidunnuksen ja/tai niittämisen tuloksena. Alueita ei ole lannoitettu. Lajikoostumus vaihtelee maantieteellisen alueen, maaperän, kosteusolojen ja alueen käytön ja hoidon mukaan. Luontotyyppiin sisältyy sekä vielä perinteisessä käytössä olevia alueita että äskettäin hylättyjä alueita, joilla on vielä lajistoltaan monimuotoista niittykasvillisuutta. Luontotyypillä on yleensä paljon putkilokasvilajeja ja usein monia uhanalaisia sienilajeja. Ruissalossa niityt ovat olleet pitkiä aikoja käyttämättä, ja niiden lajisto on paikoin rehevöitymisen seurauksena yksipuolistunut. Paremmilla osilla kuitenkin tavataan ilmentäjälajeista vielä mm. papelorikkoa, kevätesikkoa ja nurmilaukkaa.

 
Runsaslajista niittyä Ruissalossa. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkyviin suurempana. Kuva: Punju E.

Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit ja niiden osuudet Ruissalon pinta-alasta

Laajat matalat lahdet 2%
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus <1
Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot <1%
*Itämeren boreaaliset rantaniityt 1%
*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1%
Kostea suurruohokasvillisuus 1%
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 5%
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 5%
*Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät 15%
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 3%
Boreaaliset lehdot 5%
Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur-metsät 5%
*=priorisoitu luontotyyppi

 Natura 2000 -sivulle
 Aloitussivulle

Lähteet:
Airaksinen O. & K. Karttunen (2000) Natura 2000 -luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus, 2. korjattu painos.
Punju E. (2005) Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.