Luonnonsuojelualue: Ruissalon lintuluodot

Ruissalon lintuluodot käsittää kuusi erillistä luotoa tai karien ryhmää. Äijäkari ja Kukkarokivi sijaitsevat Saaronniemen pohjoispuolella ja Kolkan edustan lintukarit sekä Pöllänkari niemen eteläpuolella. Kaleton ja Rautakari puolestaan sijaitsevat Iso-Pukin saaren etelärannan edustalla. Lintuluotojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 10,3 ha.

Lintuluodot kuuluvat Natura 2000-verkostoon sekä lintudirektiivin että luontodirektiivin mukaisena kohteena.

Lintuluodot edustavat ensisijaisesti lintudirektiivin mukaisia luontoarvoja. Pienestä koostaan huolimatta lintuluodoilla pesii runsas ja monipuolinen saaristolinnusto.

 
Kuva tulossa...

Lintudirektiivin liitteen I lajeista luodoilla tavataan kalatiira, lapintiira ja valkoposkihanhi. Muuta pesivää linnustoa ovat kyhmyjoutsen, kanadanhanhi, haapana, tukkasotka, haahka, meri- harmaa-, selkä-, kala- ja naurulokki sekä meriharakka.

Ruissalon lintuluotojen luonnonsuojelualueella ovat voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset:

1. Alueella on kielletty

 • sienten, kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen

 • selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä niiden pesien vahingoittaminen

 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen

 • rakennusten ja laitteiden rakentaminen

 • maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen

 • lemmikkieläinten irtipäästäminen

 • maihinnousu ja liikkuminen vesialueella 15.3. ja 31.7. välisenä aikana

 • tulenteko, telttailu ja muu leirielämä

 • roskaaminen

 • samoin kaikenlainen muu toiminta, joka voi muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen

2. Edellä olevien säännösten estämättä saadaan

 • hoitaa aluetta ja sen puustoa sekä rakentaa ja kunnostaa alueen käyttöä palvelevia rakennuksia, rakenteita ja kulkureittejä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän hoito- ja käyt-tösuunnitelman mukaisesti

 • liikkua alueella hoito- ja valvontatehtävissä myös liikkumiskiellon aikana

 • käyttää ja hoitaa alueella olevia merenkulkuun ja veneilyyn liittyviä opastinlaitteita nykyisessä muodossaan

 • harjoittaa kalastusta 1.8. ja 14.3. välisenä aikana kalastusta koskevien yleisten säännösten puitteissa

 • hätyyttää, pyydystää ja tappaa eläimiä, poistaa kasvillisuutta sekä ottaa sieni-, kasvi-, eläin ja kivennäisnäytteitä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti

3. Edellä olevista määräyksistä saadaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen luvalla poiketa, mikäli alueen luonnonarvoja ei merkittävästi heikennetä.

 Valkoposkiahanhia. Kuva: Ympto

 Luonnonsuojelualueet

 Aloitussivulle